ITA ปี 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ. (Integrity and transparency assessment : ITA)

ITA โรงพยาบาลแม่ออน ปีงบประมาณ 2562

EB 1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 2 การวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
EB 2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 2 แนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3.1 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลแม่ออน-ปีงบประมาณ-2562
ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เดือน ตค.61
ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เดือน พย.61
ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (เดือน ธค.61-มิย.62)
ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (เดือน กค.62)
ข้อ 3.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสนองาน
ข้อ 3.3 หลักฐานตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เสนองาน
EB 3 มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB 4 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
ข้อ 1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตค 61 – พค 62
ข้อ 1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มิย 62 กค 62
ข้อ 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนตุลาคม-2561
ข้อ 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนพฤศจิกายน-2561
ข้อ 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนธันวาคม-2561
ข้อ 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนมกราคม-2562
ข้อ 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนกุมภาพันธ์-2562
ข้อ 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนมีนาคม-2562
ข้อ 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนเมษายน-2562
ข้อ 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนพฤษภาคม-2562
ข้อ 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนมิถุนายน-2562
ข้อ 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2562
ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
EB 5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลัก
EB 8 ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ กค.2562
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1.ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลแม่ออน
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน รพ.แม่ออน
1.2 นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ออน
1.2 นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
1.2 นโยบายนายแพทย์สสจ.ชม
1.3 โครงสร้างองค์กร รพ.แม่ออน
1.4 อำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ออน
1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โรงพยาบาลแม่ออน
1.6 ยุทธศาสตร์กระทรวง_20 ปี
1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
1.8 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60
1.9 MoPHCode of conduct
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลแม่ออน
3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลตามแผน
การติดตามผลตามแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีโรงพยาบาลแม่ออน และการติดตามประเมินผล
แผนรายได้ ค่าใช้จ่าย Planfin 2562
บันทึกเสนอผู้บริหาร
5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน
หลักเกณฑ์เรื่องร้องเรียน
6.รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
รายงานเรื่องร้องเรียน ณ 28 กพ.2562
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ณ 31 กค.2562
7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
7.1 การวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 รพ.แม่ออน
7.2 แผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลแม่ออน-ปี 2562
7.3 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เดือน ตค.61
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เดือน พย.61
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (เดือน ธค.61-มิย.62)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (เดือน กค.62)
7.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
7.5 แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนตุลาคม-2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนพฤศจิกายน-2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนธันวาคม-2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนมกราคม-2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนกุมภาพันธ์-2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนมีนาคม-2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนเมษายน-2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนพฤษภาคม-2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนมิถุนายน-2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2562
8.มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
Flowchart
9.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
คู่มืออำนวยความสะดวกหรือมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการประชาชน
พรบ อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 11 การประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB 12 การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กค.2562
EB 13 การกำหนดมาตรกการ กลไก หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ข้อ 1 บันทึกขอลงนามคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู่้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ข้อ 4 รายงานการประชุม
ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 6 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ
ข้อ  1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ
ข้อ 2 ประกาศผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ตุลาคม 2561
ข้อ 2 ประกาศผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 เมษายน 2562
ข้อ 3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่ผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน
ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
ข้อ 1 บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ
ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
EB 16 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อ 1 คำสั่งกรรมการเรื่องร้องเรียน
ข้อ 2 กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และไม่สิ้นเปลือง
คู่มือเรื่องร้องเรียนทั่วไป
คู่มือเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ
รายงานเรื่องร้องเรียน รอบ กพ.2562
รายงานเรื่องร้องเรียน รอบ กค.2562
ข้อ 3 แบบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB 18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
กิจกรรมเสริมสร้างการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
แบบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
EB 19 มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 21 มาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กค.2562
EB 22 การประชุม หรือแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงานในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 23 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการติดตามแผนป้องกันการทุจริต กค.2562
EB 25 แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รอบ กพ.62
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รอบ กค.62
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
EB 26 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน