ITA รพ.แม่ออน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ. (Integrity and transparency assessment : ITA)

ITA โรงพยาบาลแม่ออน ปีงบประมาณ 2562

EB 1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB 1 ข้อ 2 การวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
EB 2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 2 ข้อ 2 แนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
EB2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 2 ข้อ 3.1 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลแม่ออน-ปีงบประมาณ-2562
EB 2 ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ตค.-พย.61)
EB 2 ข้อ 3.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 2 ข้อ 3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสนองาน
EB 2 ข้อ 3.3 หลักฐานตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เสนองาน
EB 4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
EB 4 ข้อ 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนตุลาคม-2561
EB 4 ข้อ 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนพฤศจิกายน-2561
EB 4 ข้อ 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือนธันวาคม-2561
EB 5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลัก
EB 8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1.ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลแม่ออน
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน รพ.แม่ออน..
1.2 นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
1.2 นโยบายนายแพทย์สสจ.ชม..
1.3 โครงสร้างองค์กร รพ.แม่ออน
1.4 อำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ออน
1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โรงพยาบาลแม่ออน
1.6 แผนยุทธศาสตร์ รพ.แม่ออน ปี 2560 -2564
1.6 ยุทธศาสตร์กระทรวง_20 ปี
1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
1.8 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลแม่ออน
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีโรงพยาบาลแม่ออน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของโรงพยาบาลแม่ออน
แผนรายได้ ค่าใช้จ่าย
รายงานการประชุมการติดตามแผน Planfin
5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน รพ.แม่ออน
6.รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รายงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานข้อร้องเรียน ปี 2562
7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
7.1 การวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 รพ.แม่ออน
7.2 แผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลแม่ออน-ปี 2562
7.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
8.มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน คู่มือปฏิบัติงาน
9.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
การให้บริการของโรงพยาบาลแม่ออน
พรบ อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อ 3 หลักฐานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน
EB 11 การประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ข้อ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ข้อ 3 หลักฐานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน
EB 12 การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ข้อ 1 บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62
ข้อ 2 ผลการติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
ข้อ 3 หลักฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
EB 13 การกำหนดมาตรกการ กลไก หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติลงนามคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู่้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ข้อ 3 มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
3.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
3.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ
3.3 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผล การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา
3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างเนื่อง
ข้อ  4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร  ข้อตกลงร่วมระดับเขต
ข้อ  5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ
ข้อ  1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็นไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน
ข้อ 3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่ผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน
ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
ข้อ 1 บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
ข้อ 3
ภาพถ่ายประกอบ
การเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ
ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB 16 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
ข้อ 2 กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
1. หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
2.1 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
2.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. มีระบบการตอบสนองรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน
4. มีกลไกการกำกับติดตาม จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน สรุปต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมี
4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
4.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมระบุ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
4.3 กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หน่วยงานจะต้อง มีการจัดทำรายงานสรุปผลนำเสนอต่อผู้บริหารหรือหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้องนำหลักฐานนี้ ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สาธารณชนรับทราบ
4.3.1 บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการดำเนินงานกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนำเสนอผู้บริหารทราบ
4.3.2 ผู้บริหารรับทราบสั่งการ
4.3.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
5. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นำสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
5.1 บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนำเสนอผู้บริหารทราบ
5.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ
5.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อ 3หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนด ตามความเหมาะสม
ข้อ 4คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ (ต้องเป็นปัจจุบัน)
4.1.1 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
4.1.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.1.3 กรอบแนวทางและระยะเวลาในการรับเรื่องร้องเรียน
ข้อ 5แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่าย กรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน (ถ้ามี)
ข้อ 6 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
ข้อ 7ต้องมีการจัดทำระบบตอบสนอง แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา
ไม่เคยมีการร้องเรียน
ข้อ 8บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน  คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
รอบ 6 เดือน ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อ 9
9.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ
1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ
1.3 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อ 2คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม  กรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกอบด้วย
2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่กำหนด
– ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ ตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด
ข้อ 4บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
4.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ
4.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB 18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB 19 มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 21 มาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 22 การประชุม หรือแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงานในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 23 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต