ITA ปี 2567

MOIT 15 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
1.1 บันทึกข้อความแผนป้องกัน ปราบปราม
1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
1.3 แบบเผยแพร่
2.1 บันทึกข้อความแผนส่งเสริมคุณธรรม
2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
2.4 แบบเผยแพร่