ITA ปี 2567

MOIT 1 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1. คำสั่ง ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1.1 บันทึกข้อความ
1.2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1.4 แบบเผยแพร่
2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะปีที่ผ่านมา
2.1 2.2 บันทึกข้อความ รายงานผลการใช้เว็บไซต์ ปี 2566
MOIT 2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอก
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป. พ.ศ. 2564
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป.
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
9. 10. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ มีค.2567
11. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2567 (Planfin67)
รายงานผลตามแผนงบประมาณ ตค พย 2566
รายงานผลตามแผนงบประมาณ ธค กพ.2567
12. 13. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและเรื่องร้องเรียนการทุจริต
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ไม่ทำ)
16. 17. รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและประพฤติมิชอบ
รายงานปี 2566
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
18.2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567
18.3 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจาง ปี 2567
ไตรมาส 1/2567
ไตรมาส 2/2567
– ไตรมาส 3/2567
– ไตรมาส 4/2567
18.4 แนวทางตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อ พ.ศ.2560
แบบเผยแพร่
MOIT 3 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3.1 บันทึกข้อความ
3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566
3.3 แบบเผยแพร่
MOIT 4 การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 การเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 บันทึกข้อความ
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี 2567
1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567
แผนจัดซื้อแยกหน่วยงาน 2567
1.4 คำสั่งมอบหมายการปิด ปลด ประกาศ
1.5 แบบเผยแพร่
2. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567
2.1 บันทึกข้อความ
ไตรมาส 1/2567
ไตรมาส 2/2567
ไตรมาส 3/2567
ไตรมาส 4/2567
2.2 รายงานผลตามแผนจัดซื้อ
ไตรมาส 1/2567
ไตรมาส 2/2567
ไตรมาส 3/2567
ไตรมาส 4/2567
2.3 แบบเผยแพร่
ไตรมาส 1/2567
ไตรมาส 2/2567
ไตรมาส 3/2567
ไตรมาส 4/2567
3. การป้องกันผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 3.2 บันทึก ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อ พ.ศ.2560
3.3 แบบเผยแพร่
MOIT 5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
บันทึกข้อความ เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2566
บันทึกข้อความ เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2567
สขร.1 เดือน ตุลาคม 2566
สขร. 1 เดือน พฤศจิกายน 2566
สขร.1 เดือน ธันวาคม 2566
สขร. 1 เดือน มกราคม 2567
สขร. 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2567
สขร. 1 เดือน มีนาคม 2567
แบบเผยแพร่ เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2566
แบบเผยแพร่ เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2567
MOIT 6 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.1 บันทึกข้อความ
1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 แบบเผยแพร่
2.1 บันทึกข้อความ
2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.3 แบบเผยแพร่
MOIT 7 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
1. บันทึกข้อความ
2. ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1 ตค.2566
3. หลักฐาน ประกาศ
4. แบบเผยแพร่
MOIT 8 การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและวินัย
1.1 บันทึกข้อความ
1.2 โครงการอบรม
2. บันทึกรายงานผลอบรม
3. รายงานผลการอบรม
4. ภาพกิจกรรมการอบรม
5. แบบเผยแพร่
MOIT 9 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
1. คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
2. คู่มือปฏิบัติการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ช่องทางการร้องเรียน
4. แบบเผยแพร่
MOIT 10 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
1. 2. บันทึกข้อความ สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
3. แบบเผยแพร่
MOIT 11 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมการดำเนินงาน
1. บันทึก
2. โครงการ
MOIT 12 การป้องกันการรับสินบน
1. ประกาศเจตนารมณ์
2. บันทึกข้อความ
3. มาตรการป้องกันการรับสินบนข้อ 1 ถึง 5
4. หนังสือแจ้งเวียน
5. แบบเผยแพร่
MOIT 13 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
1. บันทึกข้อความ
2. รายงานการประเมิน
3. แบบเผยแพร่
MOIT 14 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
1. บันทึกข้อความ
2. 3. แนวปฏิบัติการยืมพัสดุ
4. หนังสือแจ้งเวียน
5. แบบเผยแพร่
MOIT 15 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
1.1 บันทึกข้อความแผนป้องกัน ปราบปราม
1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
2.1 บันทึกข้อความแผนส่งเสริมคุณธรรม
2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
2.4 แบบเผยแพร่
MOIT 16 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และแผนคุณธรรม
1.1 บันทึกข้อความ
1.2. รายงานผลตามแผน รอบ 6 เดือน
2.1 บันทึกรายงานแผนคุณธรรม
2.2 รายงานแผนคุณธรรม รอบ 6 เดือน
3. แบบเผยแพร่
MOIT 17 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1. บันทึกเชิญประชุม
2. รายงานการประชุมการประเมินความเสี่ยง
3. บันทึกการจัดทำแผน
4. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
5. แบบเผยแพร่
MOIT 18 มาตรการป้องกันการทุจริต
1. บันทึกข้อความ
2. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. หนังสือแจ้งเวียน
4. แบบเผยแพร่
MOIT 19 รายงานการเรี่ยไร
1. บันทึกข้อความ
2. รายงานเรี่ยไร รอบ 6 เดือน
3. แบบเผยแพร่
MOIT 20 การอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
1.1 บันทึกขออนุมัติ
1.2 โครงการ
2. บันทึกรายงานผลโครงการ
3. รายงานผลการอบรม
4. ภาพกิจกรรม
5. แบบเผยแพร่
MOIT 21 การเผยแพร่เจตจำนงค์สุจริต
1. บันทึกข้อความ
2. ประกาศเจตนารมณ์
3. 4. กิจกรรมประกาศ ภาพถ่ายกิจกรรม
5. แบบเผยแพร่
MOIT 22 แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
1. บันทึกข้อความ
2. คู่มือแนวปฏิบัติ
3. บันทึกแจ้งเวียน