ITA ปี 2565

MOIT 1 การกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.1 บันทึกลงนามในประกาศ
1.2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปี 2565
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปี 2565
1.4 แบบเผยแพร่ข้อมูล
2.1 บันทึกรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปี 2564
2.2 รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปี 2564
2.3 แบบเผยแพรข้อมูล
MOIT 2ารเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอก
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป. พ.ศ. 2564
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป.
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
9. แผนและผลปฏิบัติราชการประจำปี 2565
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
ผลการใช้จ่ายตามแผน ตค.-พย.2564
11. คู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
12. คู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือให้บริการ
16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
17.3 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เดือน ตุลาคม 2564
เดือน พฤศจิกายน 2564
เดือน ธันวาคม 2564
เดือน มกราคม 2565
เดือน กุมภาพันธ์ 2565
เดือน มีนาคม 2565
เดือน เมษายน 2565
เดือน พฤษภาคม 2565
เดือน มิถุนายน 2565
17.4 ประกาศ สป. แนวทางในการตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อ พ.ศ.2560
แบบเผยแพร่
17.5 แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2564
แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2564
แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2564
แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2565
แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2565
แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2565
แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2565
แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2565
แบบเผยแพร่ข้อมูล
MOIT 3 รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
1. บันทึกแจ้งผู้บริหารรับทราบ
2. รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
3. แบบเผยแพร่ข้อมูล
MOIT 4 การวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1. การประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
บันทึกรายงานผู้บริหาร
หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ
แผนจัดซื้อ ปี 2565
แผนจัดซื้อย่อย รพ. ปี 2565
คำสั่งมอบหมายการปิด/ปลด ประกาศ
แบบเผยแพร่ข้อมูล
ข้อ 2. รายงานผลของแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
บันทึกข้อความ
แบบเผยแพร่
เดือน ตุลาคม 2564
เดือน พฤศจิกายน 2564
เดือน ธันวาคม 2564
บันทึกข้อความ
แบบเผยแพร่
เดือน มกราคม 2565
เดือน กุมภาพันธ์ 2565
เดือน มีนาคม 2565
บันทึกข้อความ
แบบเผยแพร่
เดือน เมษายน 2565
เดือน พฤษภาคม 2565
เดือน มิถุุนายน 2565
ข้อ 3. การป้องกันผู้จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
บันทึกแจ้งเวียน และ ประกาศ สป. แนวทางตรวจสอบจัดซื้อ 2560
แบบเผยแพร่
MOIT 5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1
บันทึกข้อความ
แบบเผยแพร่
แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2564
แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2564
แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2564
บันทึกข้อความ
แบบเผยแพร่
แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2565
แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2565
บันทึกข้อความ
แบบเผยแพร่
แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2565
แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2565
แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2565
MOIT 6 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบาย
1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
1. บันทึกข้อความ
2. ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน
3. ประชุมชี้แจง
4. หนังสือแจ้งเวียน
5. แบบเผยแพร่
MOIT 8 ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก
1. บันทึกข้อความ
2. ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก
3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ระดับดีเด่น และระดับดีมาก
รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
แบบเผยแพร่
MOIT 9 การอบรมด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ
1.2 โครงการ
2. รายชื่อผู้เข้าอบรม
3 บันทึกรายงานผลการอบรม
4 รายงานผลการอบรม
5 ภาพกิจกรรม
6 แบบเผยแพร่
MOIT 10 การจัดการเรื่องร้องเรียน
1. คู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
2. คู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
3 ช่องทางการร้องเรียน
4. แบบเผยแพร่
MOIT 11 การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและข้อมูลเชิงสถิติ
1. รายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2. 3. บันทึกและรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ตค 64 – มีค 65
4. แบบเผยแพร่
MOIT 12 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมดำเนินงาน
1. บันทึกขออนุมัติดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
2. 3. รายงานการประชุม
4. รายงานการสรุปผลโครงการ
5. ภาพกิจกรรม
6. บันทึกรายงานผู้บริหาร (ข้อ 2, 3, 4)
7. แบบเผยแพร่
MOIT 13 การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
1.2. บันทึกข้อความ
3. หนังสือแจ้งเวียน
4. แบบเผยแพร่
MOIT 14 มาตรการป้องกันการรับสินบนกระบวนการเบิกจ่ายยา
1. บันทึก
2. ประกาศ
ประกาศเจตจำนงสุจริต
3. แจ้งเวียน
4. 5. ภาพกิจกรรม ประกาศเจตจำนงสุจริต
6. แบบเผยแพร่
MOIT 15 แนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
1. บันทึกข้อความ
2. แนวปฏิบัติการยืมพัสดุคงรูป
3. แนวปฏิบัติการยืมพัสดุสิ้นเปลือง.
4. แจ้งเวียน
5. แบบเผยแพร่
MOIT 16 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1. บันทึกข้อความ.
2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
3. แบบเผยแพร่
แผนส่งเสริมคุณธรรม
1. บันทึกข้อความ
2. แผนส่งเสริมคุณธรรม
3. แบบเผยแพร่
MOIT 17 การรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
1. บันทึกข้อความ.
2. รายงานผลตามแผนป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน
3. แบบเผยแพร่
รายงานผลตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
1. บันทึกข้อความ
2. รายงานผลตามแผนคุณธรรม รอบ 6 เดือน
3. แบบเผยแพร่
MOIT 18 การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
1. บันทึกการประชุม
2. สรุปผลการประชุม
3. รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
4. บันทึกเสนอ
5. แบบเผยแพร่
MOIT 19 มาตรการจัดการความเสี่ยง และชมรม Strong
1. 2. บันทึก แนวทาง
3. หนังสือแจ้งเวียน
4. บันทึกรับทราบผล
5. แบบเผยแพร่
1. แนวทางกิจกรรม ชมรม STRONG
2. รายชื่อสมาชิก ชมรม STRONG
3. กิจกรรมชมรม STRONG
4. แบบเผยแพร่
MOIT 20 รายงานการการเรี่ยไร
1. บันทึกข้อความ
2. รายงานผลการเรี่ยไร
3. แบบเผยแพร่
MOIT 22 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
1. บันทึกลงนาม
2. ประกาศเจตจำนงสุจริต
3 4. กิจกรรมประกาศ ภาพกิจกรรม
5. แบบเผยแพร่
MOIT 23 มาตรการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
1. บันทึกข้อความ
2. ประกาศการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
3. คู่มือแนวปฏิบัติ
4. บันทึกแจ้งเวียน
5. แบบเผยแพร่
กิจกรรมจิตอาสา รพ.แม่ออน 1 เมย.65