ITA ปี 2565

MOIT 1 การกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.1 บันทึกลงนามในประกาศ
1.2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปี 2565
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปี 2565
1.4 แบบเผยแพร่ข้อมูล
2.1 บันทึกรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปี 2564
2.2 รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปี 2564
2.3 แบบเผยแพรข้อมูล
MOIT 2ารเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอก
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป. พ.ศ. 2564
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป.
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
9. แผนและผลปฏิบัติราชการประจำปี 2565
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
ผลการใช้จ่ายตามแผน ตค.-พย.2564
11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือให้บริการ
16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
17.3 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เดือน ตุลาคม 2564
เดือน พฤศจิกายน 2564
เดือน ธันวาคม 2564
17.4 ประกาศ สป. แนวทางในการตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อ พ.ศ.2560และแบบแสดงความบริสูทธิ์ใจ
17.5 แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2564
แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2564
แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2564
แบบเผยแพร่ข้อมูล
MOIT 3 รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
1. บันทึกแจ้งผู้บริหารรับทราบ
2. รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
3. แบบเผยแพร่ข้อมูล
MOIT 4 การวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1. การประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
บันทึกรายงานผู้บริหาร
หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ
แผนจัดซื้อ ปี 2565
แผนจัดซื้อย่อย รพ. ปี 2565
คำสั่งมอบหมายการปิด/ปลด ประกาศ
แบบเผยแพร่ข้อมูล
ข้อ 2. รายงานผลของแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
บันทึกข้อความ
แบบเผยแพร่
เดือน ตุลาคม 2564
เดือน พฤศจิกายน 2564
เดือน ธันวาคม 2564
ข้อ 3. การป้องกันผู้จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
บันทึกแจ้งเวียน
ประกาศ สป. แนวทางตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
แบบเผยแพร่
MOIT 5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1
บันทึกข้อความ
แบบเผยแพร่
แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2564
แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2564
แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2564
MOIT 6 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบาย
1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
1. บันทึกข้อความ
2. ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
3. การประชุมชี้แจง
4. หนังสือแจ้งเวียน
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
MOIT 8 ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก
1. บันทึกข้อความ
2. ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก
3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ระดับดีเด่น และระดับดีมาก
– รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
– รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
MOIT 9 การอบรมด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ
1.2 โครงการ