ITA ปี 2564

EB 1 มีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติผู้บริหาร
ข้อ 2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุขผ่านเว็บไซต์
ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข้อ 4 รายงานผลการติดตามและสรุปปัญหาอุปสรรค ปี 2563
ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ข้อ 1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลแม่ออน
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 อำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ออน
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.7 ข้อมูลการติดต่อ
1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ
1.11 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2552
1.13 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60
1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป.
1.15 MoPH Code of conduct
ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์
ข้อ 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลตามแผน
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
– รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ 16 มีนาคม 2564
– รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ 16 กันยายน 2564
ข้อ 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีโรงพยาบาลแม่ออน และการติดตามประเมินผล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
การติดตามแผนใช้จ่ายงบประมาณ ตค.63-พย.63
ข้อ 5. หลักเกณฑ์การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
ข้อ 6. หลักเกณฑ์การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 7. รายงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ปี 2563
ข้อ 8. รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563
ข้อ 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
9.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
9.3 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 Link กับ EB 4 ข้อ 2
9.4 ประกาศ สป แนวทางตรวจสอบ 2560
9.5 แบบ สขร.1 ตค.-ธค.2563
ข้อ 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
Flowchart
ข้อ 11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
แบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 3 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
บันทึกข้อความ วิเคราะห์ผลจัดซื้อ แบบเผยแพร่ข้อมูล
วิเคราะห์ผลจัดซื้อปี 2563
แบบเผยแพร่ข้อมูล
EB 4 มีมาตรการเพื่อส่งเสริมควาามโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ
– แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
คำสั่งมอบหมายปิดหรือปลดประกาศ
แบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ข้อ 2 รายงานผลของแผนจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกข้อความ
เดือน ตค. – พย. 2563
ข้อ 3 การป้องกันผู้จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 หนังสือแจ้งเวียนการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องในการจัดซื้อ ปี 2560 (สป.)
หลักฐานแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ของหน่วยงาน)
3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
3.3 ใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 1 ตค.-ธค.63 ชุดที่ 1
3.3 ใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 1 ตค.-ธค.63 ชุดที่ 2
3.4 แบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 5 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกข้อความ สขร.1
สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563
– สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563
สขร.1 เดือน ธันวาคม 2563
EB 6 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ 1. บันทึกนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ 2. นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แบบเผยแพร่ข้อมูล
EB 7 มาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ข้อ 1. บันทึก + แบบเผยแพร่
ข้อ 2. คำสั่งหรือประกาศ
ข้อ 3. กรอบแนวทาง
ข้อ 4. การประชุมชี้แจง
ข้อ 5. หนังสือแจ้งเวียน
EB 8 บันทึกประกาศผลการปฏิบัติราชการ
1. บันทึกประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก
2. ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก
3. หลักฐานประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก
EB 9 การจัดอบรมเรื่องวินัยให้แก่เจ้าหน้าที่
ข้อ 1. บันทึกขอดำเนินการโครงการอบรมเรื่องวินัย
ข้อ 2. ราย่ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
ข้อ 3. บันทึกรายงานผลการจัดอบรม
ข้อ 4. รายงานผลการอบรม
ข้อ 5. ภาพกิจกรรมการอบรม
EB 10 การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อ 1. คู่มือเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
ข้อ 2. คู่มือเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ 3. รายงานผลเรื่องร้องเรียนแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
EB 11 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
ข้อ 1. บันทึกข้อความ
ข้อ 2. รายงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
ข้อ 3. รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
EB 12 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ
ข้อ 1.2 โครงการ
ข้อ 2 รายงานประชุม ร่วมวางแผน
ข้อ 3 รายงานประชุม ร่วมดำเนินการ
ข้อ 4 รายงานประเมินผลโครงการ
ข้อ 5 ภาพกิจกรรม
ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
EB 13 มาตรการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 1. บันทึกข้อความ
ข้อ 2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และการรับของขวัญ
ข้อ 2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา
ข้อ 2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค
ข้อ 2.5 มาตรการป้องกันการทุจริตและกระทำผิดวินัย
ข้อ 2.6 มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษเพิ่มเติม
ข้อ 2.7 มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล
ข้อ 3. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 4. บันทึกรายงานการกำกับติดตาม
EB 14 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินราชการ
ข้อ 1. บันทึกข้อความ
ข้อ 2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
ข้อ 3. แนวปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ข้อ 4. หนังสือแจ้งเวียน
EB 15 ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินราชการ
ข้อ 1. บันทึกข้อความ
ข้อ 2. แบบใบยืมพัสดุประเภทคงรูป
ข้อ 3. แบบใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ช่อ 4. หนังสือแจ้งเวียน
EB 16 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริต
ข้อ 1. บันทึกข้อความ
ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุุจริต
ข้อ 3. เจตจำนงสุจริต
ข้อ 4. ภาพถ่ายกิจกรรม
EB 17 แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 1. บันทึกข้อความ
ข้อ 2. แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 64
ข้อ 3. แผนส่งเสริมคุณธรรม ปี 64
EB 18 การรายงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ มีนาคม 2564
รอบ กันยายน 2564
ข้อ 1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
ข้อ 2.1 รายงานผลกำกับติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
แบบฟอร์มที่ 2 รอบ มีนาคม 2564
แบบฟอร์มที่ 3 รอบ มีนาคม 2564
ข้อ 2.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
EB 19 การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 1. หนังสือเชิญประชุม
ข้อ 2. รายงานการประชุม
ข้อ 3. รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 4. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
EB 20 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 1. บันทึกข้อความ
ข้อ 2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 3. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 4. รายงานผลการดำเนินงาน