ITA ปี 2564

EB 1 มีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติ
ข้อ 2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุขผ่านเว็บไซต์
ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข้อ 4 รายงานผลการติดตามและสรุปปัญหาอุปสรรค ปี 2563
ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ข้อ 1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลแม่ออน
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 อำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ออน
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.7 ข้อมูลการติดต่อ
1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ
1.11 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2552
1.13 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60
1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป.
1.15 MoPH Code of conduct
ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์
ข้อ 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลตามแผน
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
– รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ 16 มีนาคม 2564
– รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ 16 กันยายน 2564
ข้อ 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีโรงพยาบาลแม่ออน และการติดตามประเมินผล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
การติดตามแผนใช้จ่ายงบประมาณ ตค.63-พย.63
การติดตามแผนใช้จ่ายงบประมาณ ธค.63-มค.64
ข้อ 5. หลักเกณฑ์การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
ข้อ 6. หลักเกณฑ์การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 7. รายงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ปี 2563
ข้อ 7. รายงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน ตค.63-มีค.64
ข้อ 8. รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563
ข้อ 8. รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตค.63-มีค.64
ข้อ 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
9.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
9.3 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 Link กับ EB 4 ข้อ 2
9.4 ประกาศ สป แนวทางตรวจสอบ 2560
9.5 แบบ สขร.1 ตค.-ธค.2563
9.5 แบบ สขร.1 มค.-มีค.64 Link กับ EB 5
ข้อ 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
Flowchart
ข้อ 11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
แบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 3 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
บันทึกข้อความ วิเคราะห์ผลจัดซื้อ แบบเผยแพร่ข้อมูล
วิเคราะห์ผลจัดซื้อปี 2563
แบบเผยแพร่ข้อมูล
EB 4 มีมาตรการเพื่อส่งเสริมควาามโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ
– แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
คำสั่งมอบหมายปิดหรือปลดประกาศ
แบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ข้อ 2 รายงานผลของแผนจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกข้อความ
เดือน ตค. – พย. 2563
บันทึกข้อความ ธค.63-กพ.64
เดือน ธค.2563
เดือน มค.2564
เดือน กพ.2564
บันทึกข้อความ มีค.-พค.64
เดือน มีนาคม 2564
เดือน เมษายน 2564
เดือน พฤษภาคม 2564
เดือน มิถุนายน 2564
เดือน กรกฎาคม 2564
เดือน สิงหาคม 2564
ข้อ 3 การป้องกันผู้จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 หนังสือแจ้งเวียนการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องในการจัดซื้อ ปี 2560 (สป.)
หลักฐานแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ของหน่วยงาน)
3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
3.3 ใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 1 ตค.-ธค.63 ชุดที่ 1
3.3 ใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 1 ตค.-ธค.63 ชุดที่ 2
3.3 ใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 2 มค.- มีค.64 ชุดที่ 1
3.3 ใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 2 มค.- มีค.64 ชุดที่ 2
3.4 แบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 3 เมย.-มิย.64 ชุดที่ 1
ใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 3 เมย.-มิย.64 ชุดที่ 2
แบบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 4 กค.-กย.64 ชุดที่ 1
ใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 4 กค.-กย.64 ชุดที่ 2
แบบเผยแพร่
EB 5 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกข้อความ สขร.1
สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563
– สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563
สขร.1 เดือน ธันวาคม 2563
บันทึกข้อความ
สขร. เดือน มกราคม 2564
สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2564
สขร. เดือน มีนาคม 2564
บันทึกข้อความ เมย.-มิย.64
สขร.1 เดือน เมษายน 2564
สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2564
สขร.1 เดือน มิถุนายน 2564
บันทึกข้อความ กค – สค 64
สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2564
สขร.1 เดือน สิงหาคม 2564
EB 6 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ 1. บันทึกนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ 2. นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แบบเผยแพร่ข้อมูล
EB 7 มาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ข้อ 1. บันทึก แบบเผยแพร่
ข้อ 2. คำสั่ง
ข้อ 1. บันทึก + แบบเผยแพร่
ข้อ 2. คำสั่งหรือประกาศ
ข้อ 3. กรอบแนวทาง
ข้อ 4. การประชุมชี้แจง
ข้อ 5. หนังสือแจ้งเวียน
EB 8 บันทึกประกาศผลการปฏิบัติราชการ
1. บันทึกประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก 1 ตค.2563
2. ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก
3. หลักฐานประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก
บันทึกประกาศผล ดีเด่น ดีมาก 1 เมษายน 2564
EB 9 การจัดอบรมเรื่องวินัยให้แก่เจ้าหน้าที่
ข้อ 1. บันทึกขอดำเนินการโครงการอบรมเรื่องวินัย
ข้อ 2. ราย่ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
ข้อ 3. บันทึกรายงานผลการจัดอบรม
ข้อ 4. รายงานผลการอบรม
ข้อ 5. ภาพกิจกรรมการอบรม
EB 10 การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อ 1. หลักเกณฑ์การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
ข้อ 2. หลักเกณฑ์การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 3. รายงานผลเรื่องร้องเรียนแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ข้อ 3. รายงานผลเรื่องร้องเรียนแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ปี 2564
ข้อ 4. ช่องทางการร้องเรียน
ข้อ 5. แบบเผยแพร่
EB 11 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
ข้อ 1 2 3 บันทึก รายงานเรื่องร้องเรียน
ข้อ 1 2 3 บันทึก รายงานเรื่องร้องเรียน ปี 2564
EB 12 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ
ข้อ 1.2 โครงการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
ข้อ 2 รายงานประชุม ร่วมวางแผน
ข้อ 3 รายงานประชุม ร่วมดำเนินการ
ข้อ 4 รายงานประเมินผลโครงการ
ข้อ 5 ภาพกิจกรรม
ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
ข้อ 7 แบบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
EB 13 มาตรการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 1. บันทึกข้อความ
ข้อ 2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และการรับของขวัญ
ข้อ 2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา
ข้อ 2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค
ข้อ 2.5 มาตรการป้องกันการทุจริตและกระทำผิดวินัย
ข้อ 2.6 มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษเพิ่มเติม
ข้อ 2.7 าตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล
ข้อ 3. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 4. บันทึกรายงานการกำกับติดตาม
ข้อ 4. บันทึกรายงานการกำกับติดตาม ปี 2564
ข้อ 5. แบบเผยแพร่
EB 14 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินราชการ
ข้อ 1. บันทึกข้อความ
ข้อ 2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูป
ข้อ 3. แนวปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ข้อ 4. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 5 แบบเผยแพร่
EB 15 ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินราชการ
ข้อ 1. บันทึกข้อความ
ข้อ 2. แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทคงรูป
ข้อ 3. แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ข้อ 4. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 5 แบบเผยแพร่
EB 16 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริต
ข้อ 1. บันทึกข้อความ
ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุุจริต
ข้อ 3. เจตจำนงสุจริต
ข้อ 4. ภาพถ่ายกิจกรรม
ข้อ 5. แบบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
EB 17 แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 1. บันทึกข้อความแผนปราบปรามการทุจริต
ข้อ 1. บันทึกข้อความแผนส่งเสริมคุณธรรม
ข้อ 2. แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 64
ข้อ 3. แผนส่งเสริมคุณธรรม ปี 64
ข้อ 4. แบบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
EB 18 การรายงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– รายงานผล รอบ มีนาคม 2564
– รายงานผล รอบ กันยายน 2564
ข้อ 1.2 บันทึกเสนอผู้บริหาร
ข้อ 1.2 บันทึกเสนอผู้บริหาร ปี 2564
ข้อ 2.1 รายงานผลกำกับติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
แบบฟอร์มที่ 2 รอบ มีนาคม 2564
แบบฟอร์มที่ 3 รอบ มีนาคม 2564
ข้อ 2.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
ข้อ 2.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร ปี 2564
แบบฟอร์มที่ 2 รอบ กันยายน 2564
แบบฟอร์มที่ 3 รอบ กันยายน 2564
EB 19 การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 1. หลักฐานการจัดประชุม
ข้อ 2. รายงานการประชุม
ข้อ 3. รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 4. บันทึกเสนอผู้บริหาร
ข้อ 5. แบบเผยแพร่ข้อมูล
EB 20 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 1. บันทึกข้อความ
ข้อ 2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 3. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 4. รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อ 4. รายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2564
ข้อ 5. แบบเผยแพร่ข้อมูล
EB 21 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 1 บันทึกข้อความ โครงการ
ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
ข้อ 3 รายงานผลอบรม
ข้อ 4 รายงานผลอบรมแจ้งเจ้าหน้าที่
ข้อ 5 ภาพกิจกรรม
ข้อ 6 แบบเผยแพร่
EB 22 จิตพอเพียงต้านทุจริต
ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติโครงการ
ข้อ 1 โครงการ
ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ข้อ 3 บันทึกรายงานผลโครงการ
ข้อ 4 รายงานผลการจัดโครงการ
ข้อ 5 ภาพกิจกรรม
ข้อ 6 แบบเผยแพร่
EB 23 ชมรม STRONG
ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่ม
ข้อ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรม
ข้อ 3 รายชื่อสมาชิก
ข้อ 4 กิจกรรมการดำเนิงาน
ข้อ 5 แบบเผยแพร่
EB 24 การป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติ
ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์
ข้อ 3 คู่มือแนวทางปฏิบัติ
ข้อ 4 บันทึกแจ้งเวียน
ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตาม ปี 2563
รายงานผลการกำกับติดตาม ปี 2564
ข้อ 6 แบบเผยแพร่
แบบเผยแพร่ 2564