EB 9 ข้อ 7.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

EB-9-ข้อ-7.4-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข-แนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง