ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติความเป็นมา โรงพยาบาลแม่ออน

พ.ศ. 2529

กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างโรงพยาบาลสันกำแพงในรูปของโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลสารภี โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ให้ใช้ที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลบ้านสหกรณ์ พื้นที่ 38 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่ประชาชนจากที่ห่างไกลโดยรอบจะมาใช้บริการได้

พ.ศ. 2533

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้รับอนุมัติยกฐานะโรงพยาบาลสันกำแพง จากโรงพยาบาลสาขาขึ้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง  และให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งบ้านพักข้าราชการ โรงรถ โรงพัสดุและโรงไฟฟ้า โดยสมทบค่าก่อสร้างจากกองทุนของหลวงปู่หล้า เป็นจำนวนเงิน 510,000.-บาท  จนแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2534 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2536

พ.ศ. 2537

กระทรวงมหาดไทย โดย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการ ได้ยกประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 31 มีนาคม 2537 แบ่งท้องที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเรียกว่า  กิ่งอำเภอแม่ออน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2537 โรงพยาบาลสันกำแพงจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงพยาบาลแม่ออน  เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่

พ.ศ. 2541

คุณแม่สมศรี วังทองคำ ได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย จำนวน 1,100,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยสร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2542 ปัจจุบัน ได้เปิดบริการแพทย์แผนไทย การนวดอบ ประคบสมุนไพร การผลิตสมุนไพร โดยร่วมกับชมรมหมอพื้นบ้าน และมีการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์แบบ องค์รวม ร่วมกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อกิ่งอำเภอแม่ออน-สันกำแพง

พ.ศ. 2545

ท่านพระครูจันทร์ทิพย์ ญาณปยุต เจ้าคณะตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง ร่วมกับชุมชนใกล้เคียง ได้ระดมทุนจัดตั้งผ้าป่ารวมทุนทรัพย์ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทำการต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย เพื่อใช้เป็นที่ผลิตและแปรรูปสมุนไพร

พ.ศ. 2543

คุณแม่สมศรี วังทองคำ ได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อปรับปรุงและต่อเติมบริเวณตึกผู้ป่วยใน เพื่อเพิ่มจำนวนเตียงรวม 18 เตียง โดยมีห้องพิเศษ 2 ห้อง

พ.ศ. 2547

ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโดยใช้งบประมาณจาก เงินประกันสังคม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 550,000.- บาท ทำบุญเปิดใช้บริการวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547

พ.ศ.2551

ต่อเติมอาคารกิจกรรมบำบัด โดยใช้งบประมาณจากบริษัทเชอวาลอิเล็คโทรนิคเอ็นโครสเซอร์  จำกัด  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  สร้างเสร็จวันที่   11  มกราคม  2552   เปิดใช้บริการวันที่  10 กุมภาพันธ์  2552

พ.ศ.2552

สร้างตึกอาคารผู้ป่วยใน โดยใช้เงินงบประมาณ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,150,000.- บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  เปิดใช้บริการวันที่ 12  กันยายน 2552

พ.ศ. 2554

โรงพยาบาลแม่ออนได้รับงบประมาณรายจ่ายในการปรับปรุงโฉมบริการด่านหน้าของโรงพยาบาล  วงเงิน  159,800.-บาท   เพื่อปรับปรุงด้านกายภาพพื้นที่การให้บริการผู้ป่วย  โดยการทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก,  ซ่อมแซมกันสาด  เพื่อปรับเป็นที่เก็บรถเข็นผู้ป่วย,  ซ่อมแซมที่พักคอยและจัดหาครุภัณฑ์สำหรับจุดคัดกรองผู้ป่วย  โดยดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2554  

โรงพยาบาลแม่ออน ได้ปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร  โดยใช้งบเงินบำรุง  ปีงบประมาณ 2554  วงเงิน  141,000.-บาท  โดยปรับปรุงห้องฝ่ายบริหารและห้องพัสดุให้มีพื้นที่ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2554

โรงพยาบาลแม่ออน ได้รับบริจาคอาคาร  The  Integrated  Medicine  Clinic  and  Annex  หรืออาคารการแพทย์ผสมผสาน  ซึ่งบริจาคโดย  The  Laura  Louie  Hope  Projects.  Vancouver,  Canada  โดยได้รับความขอบคุณจาก  Brandt & Belinda  Louie  (London  Drugs  Foundation),  Mrs. Frances  Darling  Mastrandrea,  Henry  J  Awmack,  Esther &  Alex  Alexander, Glen Antonuk & Ian Archibald. เป็นเงิน  650,000.-บาท และโรงพยาบาลแม่ออนได้ใช้เงินสมทบ  จำนวน  70,000.-บาท  เป็นอาคาร  คสล. ขนาด  1 ชั้น  มีพื้นที่ใช้สอย  187  ตร.ม.  ให้การรักษาพยาบาลแบบฝังเข็ม