รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ธค.61-พค.62)

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง-เดือนธันวาคม-2561

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมกราคม-2562

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกุมภาพันธ์-2562

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมีนาคม-2562

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนเมษายน-2562

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนพฤษภาคม-2562

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมิถุนายน-2562