วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์  พันธกิจ โรงพยาบาลแม่ออน 

photo gallery

วิสัยทัศน์   

vision      

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่ผู้ให้และผู้รับบริการมีความสุข และเป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พันธกิจ

2a14beb1aee2d71c6fecb12f25c690f7_M

1.จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน เครือข่ายสุขภาพ และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม ในการสร้างสุขภาวะของประชาชน

3.พัฒนาองค์กรให้เอื้อต่อความสุขของผู้ให้และผู้รับบริการ

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานและศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

ค่านิยม

p49661210642

ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ เรียนรู้ทำสิ่งใหม่ ใฝ่ในจริยธรรม

เข็มมุ่ง/จุดเน้นในการพัฒนา

157

เข็มมุ่งปี 2556 Maeon Safety Goal
เข็มมุ่งปี 2557 Humanized Care ( การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ )
เข็มมุ่งปี 2558 Happiness ( องค์กรที่ผู้ให้แล้วผู้รับบริการมีความสุข)

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

aaa

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ

เป้าประสงค์

1.1ผู้ป่วยได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และปลอดภัย

1.2มีระบบสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ ที่มีประสิทธิภาพ

1.3มีระบบการส่งต่อเครือข่ายและชุมชน สามารถให้การดูแลต่อเนื่องได้

1.4ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์

2.1บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมตามภารกิจในการปฏิบัติงาน

2.2บุคลากรสามารถสร้างผลงานวิชาการ วิจัย และงานพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรที่ผู้ให้และผู้รับบริการมีความสุข

เป้าประสงค์

3.1ผู้รับบริการได้รับบริการดุจญาติมิตรและพึงพอใจ

3.2บุคลากรมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเครือข่ายสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน

เป้าประสงค์

4.1ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน

4.2สถานบริการเครือข่ายสุขภาพให้บริการอย่างมีคุณภาพ