วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์  พันธกิจ โรงพยาบาลแม่ออน 

บริการหลัก (main service): 

 1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพและดูแลสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชน ในขีดความสามารถระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ การรับส่งต่อด้วยทีมประสานเครือข่าย การรับส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งให้บริการการแพทย์ทางเลือก  ได้แก่  การแพทย์แผนไทย และการฝังเข็ม
 2. สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่น ระบบสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ระบบการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ ระบบยาและเวชภัณฑ์ ระบบการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดการงบประมา

 

วิสัยทัศน์         

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่ผู้ให้และผู้รับบริการมีความสุข และเป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

พันธกิจ

 1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน เครือข่ายสุขภาพ และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะของประชาชน
 3. พัฒนาองค์กรให้เอื้อต่อความสุขของผู้ให้และผู้บริการ

 

ค่านิยม

ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ เรียนรู้ทำสิ่งใหม่ ใฝ่ในใจจริยธรรม

 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

 1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
 2. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน
 3. พัฒนาองค์กรให้เอื้อต่อความสุขของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
 4. พัฒนาศักยภาพองค์กร

 

เป้าประสงค์

 1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ปลอกภัย เป็นองค์รวม และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ
 2. บุคลกร มีการพัฒนาความรู้ และมีความสุขในการทำงาน
 3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในระบบบริการสุจภาพ

 

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core  competency):

การทำงานร่วมกับชุมชนและองค์กรภายนอก ในรูปแบบภาคีเครือข่าย