วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์  พันธกิจ โรงพยาบาลแม่ออน 

บริการหลัก (main service): 

  1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพและดูแลสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชน ในขีดความสามารถระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ การรับส่งต่อด้วยทีมประสานเครือข่าย การรับส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งให้บริการการแพทย์ทางเลือก  ได้แก่  การแพทย์แผนไทย และการฝังเข็ม
  2. . สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่น ระบบสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ระบบการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ ระบบยาและเวชภัณฑ์ ระบบการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดการงบประมา

 

วิสัยทัศน์         

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่ผู้ให้และผู้รับบริการมีความสุข และเป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

พันธกิจ

1.จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน เครือข่ายสุขภาพ และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม ในการสร้างสุขภาวะของประชาชน

3.พัฒนาองค์กรให้เอื้อต่อความสุขของผู้ให้และผู้รับบริการ

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานและศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

 

ค่านิยม

ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ เรียนรู้ทำสิ่งใหม่ ใฝ่ในจริยธรรม

 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

  1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
  2. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน
  3. พัฒนาองค์กรให้เอื้อต่อความสุขของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
  4. พัฒนาศักยภาพองค์กร

 

เข็มมุ่ง ปี 2561 – 2562

  1. ความปลอดภัยในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ( Sepsis, Stroke, MI, Birth Asphyxia)
  2. การควบคุมโรค NCDs

 

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core  competency):

การทำงานร่วมกับชุมชนและองค์กรภายนอก ในรูปแบบภาคีเครือข่าย