ประมวลภาพกิจกรรม โรงพยาบาลแม่ออน

 

จนท.ทุกท่านสารมารถเข้าดูภาพได้ ผ่านทาง

\\192.168.0.30  โฟลเดอร์ชื่อ รูปกิจกรรม รูปเจ้าหน้าที่

**** หมายเหตุ กรณีที่มีการถามให้ใส่ Username กับ Password

ให้เรากรอก คำว่า everyone ในช่อง Username เพียงช่องเดียวเท่านั้น !!  แล้วกดปุ่ม Enter