ITA ปี 2563

EB 1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 1 บันทักข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
ข้อ 2 รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
ข้อ 3 แบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ข้อ 3 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
ข้อ 3 Print Screen
EB 2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1 บันทึกข้อความการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
ข้อ 2 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3 กรอบแนวทางส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกรายงานผู้บริหาร
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 + งบลงทุน
บันทึกขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (แผนย่อย)
คำสั่งมอบหมายปิด ปลดประกาศ
ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ข้อมูลงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563 (Planfin)
Print Screen
ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตค.2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พย.2562
Print Screen
ข้อ 3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (สป.)
หลักฐานแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ของหน่วยงาน)
แบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ใบสำคัญการเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า 5,000
ใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินสูงสุด
Print Screen
EB 3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 1 ภาพถ่ายหน้าจอวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป
ข้อ 1 ภาพถ่ายหน้าจอวงเงินสูงสุด
EB 4 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
สขร.1 เดือน ตุลาคม 2562
สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2562
Print Screen