ITA ปี 2563

EB 1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 1 บันทักข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
ข้อ 2 รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
ข้อ 3 แบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ข้อ 3 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
ข้อ 3 Print Screen
EB 2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1 บันทึกข้อความการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
ข้อ 2 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3 กรอบแนวทางส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกรายงานผู้บริหาร
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 + งบลงทุน
บันทึกขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (แผนย่อย)
คำสั่งมอบหมายปิด ปลดประกาศ
ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ข้อมูลงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563 (Planfin)
Print Screen
ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตค.2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พย.2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธค.2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มค.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กพ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีค.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมย.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พค.2563
Print Screen ตค.62-กพ.63
Print Screen มีค.-พค.63
ข้อ 3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (สป.)
หลักฐานแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ของหน่วยงาน)
แบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ใบสำคัญการเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า 5,000
ใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินสูงสุด
Print Screen
EB 3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 1 ภาพถ่ายหน้าจอวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป
ข้อ 1 ภาพถ่ายหน้าจอวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป มิย.63
ข้อ 2 ภาพถ่ายหน้าจอวงเงินสูงสุด
ข้อ 2 ภาพถ่ายหน้าจอวงเงินสูงสุด มิย.63
ข้อ 4 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 5 Print Screen
EB 4 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
สขร.1 เดือน ตุลาคม 2562
สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2562
สขร.1 เดือน ธันวาคม 2562
สขร.1 เดือน มกราคม 2563
สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
สขร.1 เดือน มีนาคม 2563
สขร.1 เดือน เมษายน 2563
สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2563
Print Screen ตค.62-กพ.63
Print Screen มีค.-พค.63
EB 5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติโครงการ
ข้อ 2 โครงการ
ข้อ 3 รายงานการประชุม
ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม
ข้อ 5 หนังสือรายงานผล
ข้อ 6 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และ Print Screen
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติโครงการ
ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน
ข้อ 3 รายงานการประชุม
ข้อ 4 แผนงานตามภารกิจหลัก
ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรม
ข้อ 6 หนังสือรายงานผล
ข้อ 7 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และ Print Screen
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลัก
ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติโครงการ
ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน
ข้อ 3 รายงานการประชุม
ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม
ข้อ 5 หนังสือรายงานผล
ข้อ 6 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และ Print Screen
EB 8 มีการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติผู้บริหาร
ข้อ 2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข้อ 4 รายงานผลการติดตาม
ข้อ 5 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และ Print Screen
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ข้อ 1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลแม่ออน
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 อำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ออน
1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ
1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2552
1.9 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60
1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป.
1.11 MoPH Code of conduct
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลแม่ออน
3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลตามแผน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
รายงานผลตามแผน ปี 63
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีโรงพยาบาลแม่ออน และการติดตามประเมินผล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
การติดตามแผนรายได้ค่าใช้จ่าย ตค.62-มค.63
การติดตามแผนรายได้ค่าใช้จ่าย กพ.-พค.2563
5. หลักเกณฑ์เรื่องร้องเรียน
6. รายงานผลเรื่องร้องเรียน รอบที่ 1 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
– รายงานผลเรื่องร้องเรียน รอบที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2563
7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
7.1 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
7.2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 + งบลงทุน
7.3 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตค.2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พย.2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธค.2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มค.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กพ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีค.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมย.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พค.2563
7.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
7.5 แบบ สขร.1
เดือน ตุลาคม 2562
เดือน พฤศจิกายน 2562
– เดือน ธันวาคม 2562
เดือน มกราคม 2563
เดือน กุมภาพันธ์ 2563
เดือน มีนาคม 2563
เดือน เมษายน 2563
เดือน พฤษภาคม 2563
8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
Flowchart
9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
– คู่มืออำนวยความสะดวกหรือมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการประชาชน
– พรบ อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558
ข้อ 2 แบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 10 การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผน
ข้อ 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
EB 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
ข้อ 1. บันทึกข้อความการรายงานผลตามแผน ปี 2562
ข้อ 2. รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
EB 12 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
ข้อ 1. บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ
ข้อ 2. ผลการกำกับติดตามตามผลการดำเนินงานตามแผน ปี 2563
– รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
– รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
EB 13 การกำหนดมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ข้อ 1. บันทึกข้อความขอใช้ประกาศ
ข้อ 2. ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
ข้อ 3 กรอบแนวทางในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
ข้อ 4 การประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบ
ข้อ 5 หนังสือแจ้งเวียน
EB 14 การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ระดับดีเด่นและดีมาก
ข้อ 1. บันทึกข้อความเผยแพร่
ข้อ 1. บันทึกข้อความเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศผลการปฏิบัติราชการที่อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 ตค.2562
ข้อ 2. ประกาศผลการปฏิบัติราชการที่อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 เมย.2563
ข้อ 3. ภาพถ่าย 1 ตค.2562
ข้อ 3. ภาพถ่าย 1 เมย.2563
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
ข้อ 1 บันทึกข้อความ ลงนาม
ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
ข้อ 3 ภาพถ่าย
ข้อ 4 แบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และ Print Screen
EB 16 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อ 1 คำสั่งกรรมการเรื่องร้องเรียน
ข้อ 2 ช่องทางในการร้องเรียน
ข้อ 3 คู่มือเรื่องร้องเรียนทั่วไป
คู่มือเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนและภาพถ่ายติดบริเวณหน่วยงาน
ข้อ 5 หนังสือรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ข้อ 6 ระบบตอบสนอง (ถ้ามี)
ข้อ 7 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบที่ 1 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
– รอบที่ 2 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ข้อ 8 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 17 การกำหนดมาตรการในการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติ
ข้อ 2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ
ข้อ 2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา
ข้อ 2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค
ข้อ 2.5 มาตรการป้องกันการทุจริตและกระทำผิดวินัย
ข้อ 2.6 มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษเพิ่มเติม
ข้อ 2.7 มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล
ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานสรุปผล
ข้อ 5 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติโครงการ
ข้อ 2 โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม
ข้อ 3 รายงานหรือภาพถ่ายกิจกรรม
ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบรายงานตามกิจกรรม
ข้อ 5 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 19 การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
ข้อ 1 การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริต
ข้อ 2 ชมรม STRONG
ข้อ 3 การปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
ข้อ 4 ความริเริ่มในการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส
ข้อ 5 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 1 การประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 2 รายงานการประชุม
ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 4 หนังสือแจ้งผู้บริหารทราบ
ข้อ 5 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 21 มาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ
ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อ 5 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 22 การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ข้อ 1 โครงการ ขออนุมัติประชุม
ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าประชุม
ข้อ 3 ภาพถ่าย
ข้อ 4 รายงานสรุปผล
ข้อ 5 แบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 23 แผนป้องกันการทุจริตและแผนส่งเสริมคุณธรรม
ข้อ 1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 2563
ข้อ 1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรม
ข้อ 1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2563
ข้อ 1.2.3 รายงานผลตามแผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน
ข้อ 1.2.4 แบบติดตามประเมินผลแผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน
– รายงานผลตามแผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน
– แบบติดตามประเมินผลแผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน
ข้อ 2 บันทึกเห็นชอบแผนป้องกันการทุจริต
ข้อ 2 บันทึกเห็นชอบแผนส่งเสริมคุณธรรม
ข้อ 3 แบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 24 การกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริตและแผนส่งเสริมคุณธรรม
ข้อ 1 รายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต ณ 29 กพ.2563
– รายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต ณ 31 สิงหาคม 2563
ข้อ 2 รายงานผลตามแผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน
– รายงานผลตามแผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน
EB 25 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อ 1 บันทึกข้อความ
ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ข้อ 3 การประชุมชี้แจง
ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 5 บันทึกแจ้งผลการกำกับติดตาม รอบ 29 กุมภาพันธ์ 2563
– บันทึกแจ้งผลการกำกับติดตาม รอบ 31 สิงหาคม 2563
ข้อ 6 แบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 26 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ข้อ 1 เนื้อหาประเภทงานบริการ
ข้อ 2 ภาพถ่าย
ข้อ 3 แบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์