ITA ปี 2566

MOIT 1 การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1. คำสั่ง ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1.1 บันทึกข้อความ
1.2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1.4 แบบเผยแพร่
2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะปีที่ผ่านมา
2.1 บันทึกข้อความ
2.2 รายงานผลการใช้เว็บไซต์ปี 2565
2.3 แบบเผยแพร่
MOIT 2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอก
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป. พ.ศ. 2564
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป.
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
9. แผนปฏิบัติการประจำปี 2566
10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 (Planfin66)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตค.-พย.65
12. 13. คู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน และการทุจริต
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ไม่ทำ)
16. 17. รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและประพฤติมิชอบ
ปี 2565
รอบ 6 เดือน ปี 2566
รอบ 12 เดือน ปี 2566
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
18.2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566
18.3 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจาง ปี 2566
ตุลาคม 2565
พฤศจิกายน 2565
ธันวาคม 2565
18.4 ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลาด้านการจัดซื้อ พ.ศ.2560
18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สขร.1 ตุลาคม 2565
สขร.1 พฤศจิกายน 2565
สขร.1 ธันวาคม 2565
แบบเผยแพร่
MOIT 3 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. บันทึกข้อความ
2. รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565.
3. แบบเผยแพร่
MOIT 4 การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1. การเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 บันทึกข้อความ
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สรุปรวมแผนจัดซื้อฝ่าย/งาน
1.4 คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ
1.5 แบบเผยแพร่
2. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566
2.1 บันทึกข้อความ
2.2 รายงานการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566
ตุลาคม 2565
พฤศจิกายน 2565
ธันวาคม 2565
2.3 แบบเผยแพร่
3. การป้องกันผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 บันทึกข้อความ
3.2 ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลาด้านการจัดซื้อ พ.ศ.2560
3.3 แบบเผยแพร่
MOIT 5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1. บันทึกข้อความ
2. รายงาน สขร.1
สขร.1 ตุลาคม 2565
สขร.1 พฤศจิกายน 2565
สขร.1 ธันวาคม 2565
3. แบบเผยแพร่
MOIT 15 แผนป้องกันการทุจริตและแผนจริยธรรม
1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 2566
1.1 บันทึกข้อความ
1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 2566
1.3 แบบเผยแพร่
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2566
2.1 บันทึกข้อความ
2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2566
คำสั่งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม
2.3 แบบเผยแพร่