ITA ปี 2566

MOIT 1 การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1. คำสั่ง ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1.1 บันทึกข้อความ
1.2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1.4 แบบเผยแพร่
2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะปีที่ผ่านมา
2.1 บันทึกข้อความ
2.2 รายงานผลการใช้เว็บไซต์ปี 2565
2.3 แบบเผยแพร่
MOIT 2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอก
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป. พ.ศ. 2564
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป.
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
9. แผนปฏิบัติการประจำปี 2566
10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตค. 2565 – มีค.2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตค.2565 – มิย.2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตค.2565 – สค.2566
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 (Planfin66)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตค.-พย.2565
รายงานผลการใช้จายงบประมาณ ธค.2565-กพ.2566
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีค. – พค.2566
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ มิย.-สค.2566
12. 13. คู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน และการทุจริต
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ไม่ทำ)
16. 17. รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและประพฤติมิชอบ
ปี 2565
รอบ 6 เดือน ปี 2566
รอบ 12 เดือน ปี 2566
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
18.2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566
18.3 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจาง ปี 2566
ไตรมาส 1/2566
ไตรมาส 2/2566
ตรมาส 3/2566
ไตรมาส 4/2566
18.4 ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลาด้านการจัดซื้อ พ.ศ.2560
18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สขร.1 ตุลาคม 2565
สขร.1 พฤศจิกายน 2565
สขร.1 ธันวาคม 2565
สขร.1 มกราคม 2566
สขร.1 กุมภาพันธ์ 2566
สขร.1 มีนาคม 2566
สขร.1 เมษายน 2566
สขร.1 พฤษภาคม 2566
สขร.1 มิถุนายน 2566
สขร.1 กรกฎาคม 2566
สขร.1 สิงหาคม 2566
สขร.1 กันยายน 2566
แบบเผยแพร่
MOIT 3 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. บันทึกข้อความ
2. รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565.
3. แบบเผยแพร่
MOIT 4 การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1. การเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 บันทึกข้อความ
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สรุปรวมแผนจัดซื้อฝ่าย/งาน
1.4 คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ
คำสั่งมอบหมายปิด ปลด ประกาศ
1.5 แบบเผยแพร่
2. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566
2.1 บันทึกข้อความ
ไตรมาส 1/2566
ไตรมาส 2/2566
ไตรมาส 3/2566
ไตรมาส 4/2566
2.2 รายงานการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566
ไตรมาส 1/2566
ไตรมาส 2/2566
ไตรมาส 3/2566
ไตรมาส 4/2566
2.3 แบบเผยแพร่
ไตรมาส 1/2566
ไตรมาส 3/2566
ไตรมาส 2/2566
ไตรมาส 4/2566
3. การป้องกันผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 บันทึกข้อความ
3.2 ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลาด้านการจัดซื้อ พ.ศ.2560
3.3 แบบเผยแพร่
MOIT 5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1. บันทึกข้อความ
บันทึก ตค 65 – มีค 66
บันทึก เมย. – มิย.66
บันทึก กค.- กย.66
2. รายงาน สขร.1
อยู่ใน MOIT 2 ข้อ 18.5
3. แบบเผยแพร่
แบบเผยแพร่
แบบเผยแพร่ เมย – มิย 2566
แบบเผยแพร่ กค – กย 2566
MOIT 6 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. บันทึกข้อความ นโยบาย
2. บันทึกข้อความ แผนทรัพยากรบุคคล
3. แบบเผยแพร่
MOIT 7 ประกาศผล ระดับดีเด่น และระดับดีมาก

1. บันทึกลงนามประกาศ 1 ตค.65
บันทึกลงนามประกาศ 1 เมย.66
2 3 บันทึกรายงาน ดีเด่น ดีมาก 1 ตค.65
บันทึกรายงาน ดีเด่น ดีมาก 1 เมย.66
4. แบบเผยแพร่
แบบเผยแพร่
MOIT 8 โครงการให้ความรู้จริยธรรม วินัย

1. บันทึก
2. โครงการ
3. รายชื่อผู้เข้าอบรม
4. บันทึกรายงานผล
5. สรุปผลโครงการ
ภาพกิจกรรม
6. แบบเผยแพร่
MOIT 9 การจัดการเรื่องร้องเรียน

1. คู่มือเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
2. คู่มือเรื่องร้องเรียนการทุจริต
3. ช่องทางการร้องเรียน
4. แบบเผยแพร่
MOIT 10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

1. บันทึกข้อความ
2. รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
3. รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน
4. แบบเผยแพร่
แบบเผยแพร่
MOIT 11 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมดำเนินงาน

1. 2. บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
โครงการ
3. รายงานการประชุม
4. สรุปผลการดำเนินงาน
5. ภาพกิจกรรม
6. รายงานผลการดำเนินงาน
7. แบบเผยแพร่
MOIT 12 มาตรการป้องกันการรับสินบน

1. 2. บันทึกข้อความ มาตรการป้องกันการรับสินบน (ข้อ 1 ถึง 5)
3. บันทึกแจ้งเวียน
รายงานมาตรการฯ รอบ 12 เดือน
แบบรายงานมาตรการฯ รอบ 12 เดือน
4. แบบเผยแพร่
แบบเผยแพร่
MOIT 13 มาตรการป้องกันกระบวนการเบิกจ่ายยา

1. 2. บันทึกข้อความ
3. แบบเผยแพร่
MOIT 14 แนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ

1. 2. 3. บันทึกข้อความ แนวปฏิบัติการใช้พัสดุ
4. แจ้งเวียน
5. แบบเผยแพร่
MOIT 15 แผนป้องกันการทุจริตและแผนจริยธรรม
1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 2566
1.1 บันทึกข้อความ
1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 2566
1.3 2.3 แบบเผยแพร่
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2566
2.1 บันทึกข้อความ
2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2566
คำสั่งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม
MOIT 16 รายงานผลตามแผนทุจริต แผนคุณธรรม
1.1 1.2 บันทึกข้อความ รายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต
บันทึกแผนป้องกัน รอบ 12 เดือน
รายงานแผนป้องกัน รอบ 12 เดือน
1.3 2.3 แบบเผยแพร่
แบบเผยแพร่
2.1 2.2 บันทึกข้อความ รายงานการตามแผนคุณธรรม จริยธรรม
บันทึกแผนคุณธรรม รอบ 12 เดือน
รายงานแผนคุณธรรม รอบ 12 เดือน
MOIT 17 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1. บันทึกขออนุมัติจัดประชุม
2. รายงานการประชุมการจัดทำแผน
3. บันทึกข้อความรายงานแผน รอบ 12 เดือน
4. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
5. แบบเผยแพร่
MOIT 18 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต

1. 2. บันทึกข้อความ มาตรการป้องกันการทุจริต
3. หนังสือแจ้งเวียน
4. แบบเผยแพร่
MOIT 19 รายงานเรี่ยไร

1. บันทึกข้อความ รอบ 6 เดือน
บันทึก รอบ 12 เดือน
2. รายงานการเรี่ยไร. รอบ 6 เดือน
รายงานการเรี่ยไร รอบ 12 เดือน
3. แบบเผยแพร่
แบบเผยแพร่
MOIT 20 โครงการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

1. บันทึกโครง
โครงการอบรม
2. รายชื่อผู้เข้าอบรม
3. 4. บันทึก สรุปผลโครงการ
5. ภาพกิกรรม
6. แบบเผยแพร่
MOIT 21 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริต

1. 2. บันทึกข้อความ ประกาศเจตนารมณ์
3.4. ภาพกิจกรรม
5. แบบเผยแพร่
MOIT 22 มาตรการล่วงละเมิดทางเพศ

1. 2. บันทึกข้อความ คู่มือป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ แบบเผยแพร่
3. บันทึแจ้งเวียน
3. บันทึกแจ้งเวียน แบบเผยแพร่
บันทึก รอบ 12 เดือน
รายงาน รอบ 12 เดือน
แบบเผยแพร่