คุณจุรีย์ ปัญญาเรือง และครอบครัวได้นำอาหารและเครื่องดื่มมาเลี้ยงมื้อกลางวันแก่ผู้ป่วยและญาติ

คุณจุรีย์ ปัญญาเรือง และครอบครัวได้นำอาหารและเครื่องดื่มมาเลี้ยงมื้อกลางวันแก่ผู้ป่วยและญาติ เนื่องในวันสำคัญ”วันพ่อแห่งชาติ 5 ธค.62 ที่จะมาถึง เจ้าหน้าที่รพ.แม่ออนขออนุโมทนาบุญมาณ. โอกาสนี้

1 2 3 4 5 9