ประกาศโรงพยาบาลแม่ออน

!!! ด้วยขณะนี้ มีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในหอผู้ป่วยใน !!!