เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ออน เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ออน วันที่ 23 ตุลาคม 2565