ประกาศประกวดราคาจ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)

ประกาศประกวดราคา-1

เอกสารประกวดราคา-1

แบบ-บก.06-1

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-1