1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

  1. ฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ 
  2. กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ 
  3. กฎหมายเกี่ยวกับยา เครื่องมือแพทย์ 
  4. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 
  5. กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร