แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกันยายน 2562