แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม-2562-สขร.1