แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 เดือนสิงหาคม 2562

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม-2562