เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ออน เข้ารับการอบรม ฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัย ประจำปี พศ.2562

วันที่ 28 สิงหาคม พศ.2562 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ รพ.แม่ออน ได้จัดอบรมการระงับอัคคีภัย ณ.ห้องประชุมแผนไทย โดยทีมวิทยากรจาก วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

โดยกลุ่มเป้าหมายมีดังนี้ เจ้าหน้าที่ใหม่ที่ไม่เคยรับการอบรมเจ้าหน้าที่เก่าที่ต้องการฟื้นฟู และเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายที่ได้รับการมอบหมายให้ดูแลอุปกรณ์ดับเพลิง