คณะกรรมการงาน Palliative Care โรงพยาบาลแม่ออน จัดประชุมวิชาการโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย แก่พยาบาลวิชาชีพ

วันที่6สิงหาคม 2562
คณะกรรมการงาน Palliative Care โรงพยาบาลแม่ออน
จัดประชุมวิชาการโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย แก่พยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทย

 

Cr. P’Pum Jarunan