อบรมCPR และซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ รพ.แม่ออน

วันที่ 2 และ 23 กค. 2562 โรงพยาบาลได้จัดอบรมCPR ให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องขึ้น ณ รพ.แม่ออน และในช่วงบ่ายของวันที่ 23 กค. 2562 ได้มีการซ่อมการเกิดอุบัติเหตุหมู่ขึ้นพร้อมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง