EB 2 ข้อ 3.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

EB-2-ข้อ-3.3-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข-แนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง