หมายเหตุประกอบงบการเงิน เดือน กันยายน 2566

5.-หมายเหตุประกอบงบการเงิน-เดือน-กันยายน-2566