สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2562