รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ  เดือนธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562  ตามรายละเอียดแนบท้าย

1.แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

2.แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562

 3.แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง เดือนธันวาคม 2561