งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่ออน ได้จัดการอบรม “นวดกดจุดสะท้อนเท้า”

งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่ออน ได้จัดการอบรม “นวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อปรับสมดุลสุขภาพ”

(FOOT REFLEXOLOGY)