กิจกรรมมหกรรมคุณภาพประจำปี 2561

Invalid Displayed Gallery

ศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลแม่ออน จัดกิจกรรมมหกรรมคุณภาพประจำปี 2561

ในวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2561

ประกอบด้วยนิทรรศการผลงานพัฒนาต่อเนื่อง (CQI)

การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานในโรงพยาบาล

กิจกรรม อบรม ทบทวนความรู้ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ออน