เอกสารที่ต้องมีก่อนลงทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง)

26731028_1599404970126053_6723622812242989488_n

 

มีประชาชนหลายท่านสอบถามเกี่ยวกับ “เอกสารที่ต้องใช้ก่อนไปลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง)” ว่าต้องใช้อะไรบ้าง ขอนำข้อมูลเรื่องนี้มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะเอกสารที่ต้องใช้หรือต้องมีก่อนไปลงทะเบียนสิทธิบัตรทอง ได้แก่
1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำหรับเด็กที่ยังไม่ทำบัตรประชาชนให้ใช้ “สำเนาสูติบัตร” (ใบเกิด) แทน
2. ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย กรณีหากที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน
3. แบบคำร้อง (ขอได้ที่จุดลงทะเบียน)หากมีข้อสงสัย/คำถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง)

รู้สิทธิ รู้หน้าที่เรื่องสิทธิบัตรทอง ช่วยกันทุกฝ่าย..
โทรสายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)