ประกาศ ปรับอัตราค่าบริการของโรงพยาบาลแม่ออน

ประกาศ ปรับอัตราค่าบริการของโรงพยาบาลแม่ออน

           ด้วยหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๒๘.๑๒/ว ๓๑๗ ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกเลิกการใช้อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547 และให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขถือปฏิบัติตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 แทน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

          ดังนั้นโรงพยาบาลแม่ออน จึงขอปรับอัตราค่าบริการของหน่วยบริการให้สอดคล้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนี้

ประกาศโรงพยาบาลแม่ออน

ประกาศโรงพยาบาลแม่ออน ดาวน์โหลด