อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

   Capture

        ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 เพื่อให้หน่วยบริการใช้เป็นแนวทางในการกำหนดอัตราค่าบริการด้านสุขภาพแก้ประชาชนผู้มารับบริการ โดยปัจจุบันการรักษาพยาบาลมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ตลอดจนต้นทุนบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเวชภัณฑ์ต่างๆมีราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ส่งผลให้หน่วยบริการต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังนั้น อัตราค่าบริการของหน่วยบริการ จึงควรได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนและเหมาะสม

          กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข จึงได้แต้งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดอัตราค่าบริการใหม่ขึ้นโดยศึกษาภาวะต้นทุนเปรียบเทียบอัตราค่าบริการดังกล่าวกับของหน่วยบริการอื่นในสังกัดหน่วยราชการ และนำมากำหนดเป็นอัตราค่าบริการฉบับนี้ เพื่อให้หน่วยบริการใช้เป็นแนวทางในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มารับบริการต่อไป

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงสาธารณสุข (ว 317)

download ส่วนที่ 1 (ปก คำนำ สารบัญ หมวดที่ 1 – 3)
download ส่วนที่ 2 (หมวดที่ 4 – 9
download ส่วนที่ 3 (หมวดที่ 10 – 11, ภาคผนวก

 << download ทั้งเล่ม (92.7 MB) >>