คู่มือการใช้งานโปรแกรม HospitalOS patch 3.9.45build03 เพื่อส่งออก แฟ้ม PP

คู่มือการใช้งานโปรแกรม HospitalOS patch 3.9.45build03

คู่มือการใช้งานโปรแกรม HospitalOS patch 3.9.45build03 เพื่อส่งออกข้อมูล 43+7 แฟ้ม PP 4 แฟ้ม FUNCTIONAL, REHABILITATION, ICF และ SPECIALPP

  • FUNCTIONAL – ข้อมูลการตรวจประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ
  • REHABILITATION – ข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ที่ช่วยตัวเองไม่ได้)
  • ICF – ข้อมูลการประเมินสภาวะสุขภาพ ความสามารถ และปัจจัยอื่น ๆ
  • SPECIALPP – ข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะสำหรับผู้ที่มารับบริการ

ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานให้บริการ ศึกษาการลงข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
ดาวน์โหลดคู่มือ  คู่มือการใช้งานเพิ่มเติม45b03  pdf