ความปลอดภัยและการเลือกใช้ NSAIDs ในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ

1280-3d-printed-drug-store

ยากลุ่ม Non-steroidal anti-inflammation drug หรือ “NSAIDs” เป็นยาแก้ปวด ลดอักเสบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่จากการศึกษาพบว่า NSAIDs สามารถเพิ่มความเสี่ยงในผู้ป่วยโรคหัวใจในกลุ่มต่างๆได้ ดังนี้

  • ผู้ป่วย Myocardial infarction (MI)                                                                                                       NSAIDs เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด Recurrence MI 1.25-1.63 เท่า และเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิต 1.5-2.8 เท่า ซึ่งยาที่พบว่าเพิ่มความเสี่ยงสูง ได้แก่ Diclofenac, Ibuprofen และ Celecoxib ยาที่เพิ่มความเสี่ยงได้ต่ำ คือ Naproxen ดังนั้นในผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจเลือกใช้ Naproxen
  • ผู้ป่วย Stroke                                                                                                                                     NSAIDs เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด Ischemic stroke มากกว่า Hemorrhagic stroke ยาที่พบว่าเพิ่มความเสี่ยงสูง ได้แก่ Naproxen ส่วน Celecoxib มีความเสี่ยงในการเกิดต่ำ ดังนั้นในผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจเลือกใช้ Celecoxib
  • ผู้ป่วย Heart failure                                                                                                                       NSAIDs เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการหัวใจล้มเหลวกำเริบและเพิ่มอัตราการนอนโรงพยาบาลได้สูง จากการที่ทำให้เกิดการคลั่งของเกลือมายิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ NSAIDs ในผู้ป่วยกลุ่มนี้
  • ผู้ป่วย Hypertension                                                                                                                           NSAIDs เพิ่ม Systolic blood pressure (SBP) และ Mean arterial blood pressure (MAP) ได้ ซึ่งยาที่เพิ่ม SBP และ MAP ได้แก่ Indomethacin, Piroxicam ถ้าจำเป็นต้องใช้ NSAIDs ในระยะยาวควรติดตามความดันโลหิตอย่างใกล้ชิดFacilitating-cardiovascular-health
  • ผู้ป่วย Atrial fibrillation (AF)                       NSAIDs เพิ่มอุบัติการณ์การในการเกิด AF จากการที่ผู้ป่วยมีโรคร่วมอื่นๆแล้วพัฒนากลายเป็น AF ต่อมา พบอุบัติการณ์การเกิด AF สูงในผู้ป่วยไตเรื้อรัง, หอบหืด และ ปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ใช้ Selective COX-2 (เช่น Celecoxib)

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาควรใช้ NSAIDs ในขนาดที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะมีประสิทธิภาพในการลดการปวดและใช้ในระยะเวลาสั้นที่สุด

เอกสารอ้างอิง :                                                                                                                                       Danelich, I. M., Wright, S. S., Lose, J. M., Tefft, B. J., Cicci, J. D., & Reed, B. N. (2015). Safety of Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs in Patients with Cardiovascular Disease. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy.