ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-7-รายการ

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-7-รายการ

แบบ-บก.06-1

ยูนิตทำฟัน

เตียงคลอดไฟฟ้า

เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด1สาย

เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์

ตู้เย็นเก็บวัคซีน

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดกลาง

ตู้อบสมุนไพร