ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ (งบค่าเสื่อม) โดยวิธี e-bidding

MX-2640N_20240621_145641

MX-2640N_20240621_145711

แบบ-บก.06

ยูนิตทำฟัน

เตียงคลอดไฟฟ้า

เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด1สาย

เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดกลาง

ตู้เย็นเก็บวัคซีน

ตู้อบสมุนไพร