Pioglitazone …ความเสี่ยงการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ!!!!!!!

download

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอแจ้งเตือนเกี่ยวกับพบสัญญาณ ความเสี่ย งการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ   อาจเพิ่มขึ้นในผู้ที่ใช้ยา pioglitazone เมื่อใช้เป็นเวลามากกว่า 2 ปีและขอความร่วมมือสถานพยาบาลและบคลากรทางการแพทย ์ให้ใช้ยาดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและเมื่อมีประโยชน์มากกว่า
ความเสี่ยงเท่านั้น ผู้ป่วยที่ใช้ยานี้อยู่ ไม่ควรหยุดยาเอง ให้ขอคำแนะนำจากแพทย ์   อ่านเพิ่มเติม ….

images