ร่างประกาศประกวดราคาจ้างประกอบอาหารผู้ป่วย (ปรุงสำเร็จ)

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แบบ-บก.06