ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติและเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) พร้อมน้ำยา

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง-บก.06-1

คุณลักษณะเฉพาะงานเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์-1