ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติและเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) พร้อมน้ำยา

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง-บก.06

คุณลักษณะเฉพาะงานเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์