รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2566

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง-สค.66