ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์

เอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

แบบ-บก.06-2

TOR-เช่า-pacs-1