ประกาศประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เอกสารประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิคย์

แบบ-บก.06-1

คุณลักษณะเเฉพาะโซล่าเซลล์-50-kw.-1