ประกาศร่างวิจารณ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 50 กิโลวัตต์

ร่างประกาศวิจารณ์ประกวดราคาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

แบบ-บก.06

คุณลักษณะเเฉพาะโซล่าเซลล์-50-kw.