แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง-กพ.66