26 ก.พ. 2566 รับมอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับให้บริการกับผู้ป่วย


คุณอินศวร นันใจป้อ คุณคำใบ เมืองตา เจ้าของหอพัก” บ้านแดง” อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

มอบเงินร่วมทำบุญเนื่องในพิธีเปิดหอพักใหม่จำนวน 30,000บาท

แก่โรงพยาบาลแม่ออนเพื่อซืี้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับให้บริการกับผู้ป่วยต่อไป