21 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลแม่ออน รับมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

คุณประภาพรรณ พันธ์ุไม้      คุณปาณิสรา เศรฐวรร

       คุณพิสิษฐ์ทัฐ บุญประเสริฐ

110/1 ม.7 บ้านป่าตึง  ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

มอบเครื่องดูดเสมหะ 1 เครื่อง  และ ที่ช่วยพยุงเดิน (walker) 1 ตัว