แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ เดือนมกราคม 2566

สรุปผลจัดซื้อัดจ้าง-มค.66