Pacth Update HospitalOS

hospitalosChange log HospitalOS_3.9.45Build03

– แถบเอ็กซเรย์ ต้องบันทึกท่า-ด้านก่อน แล้วบันทึกขนาดฟิล์ม
– แถบเอ็กซเรย์ ถ้าดำเนินการแล้ว ไม่สามารถลบ หรือแก้ไขขนาดฟิล์ม และท่าได้
– เพิ่ม dialog ยืนยันระบุระยะเวลาในการใช้ยา ในแถบ 4 รายการตรวจรักษาเมื่อเลือกรายการยา แล้วคลิกปุ่มบันทึก
Feature #1607 dialog ตัวช่วยนัด
– แก้ตัวช่วยนัดให้ระบุวันที่นัดกี่วันนัดจากวันที่ปัจจุบัน
1. เพิ่มตัวเลือก ประเภทนัด
2. เพิ่มตั้งค่า Auto visit เปิด visit อัตโนมัติ เดิมจะ Fix Auto visit
Feature #1623 เพิ่ม Option ตั้งค่าวันหยุด และตั้งค่าวันทำการ
1. เมื่อบันทึกวันนัดตรงกับวันหยุด จะแสดง dialog เตือน “วันนัดตรงกับวัน…วันหยุด… ยืนยันการนัดหรือไม่?” และยินยอมให้ทำนัดได้ เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม Yes
2. เมื่อบันทึกวันนัดไม่ตรsกับวัน/เวลาทำการ จะแสดง dialog เตือน “วัน/เวลานัดไม่อยู่ในช่วงเวลาทำการ ยืนยันการนัดหรือไม่?” และยินยอมให้ทำนัดได้ เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม Yes
Feature #1677 Admit ผู้ป่วย
1. ถ้าแพทย์ admit login จะ default แพทย์ login และ default ไม่ระบุเตียง
2. ถ้าพยาบาล admit จะ default แพทย์ประจำ และ default ไม่ระบุเตียง
3. ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยต้องมีเตียง ถ้าไม่มีเตียงจำหน่ายไม่ได้
Feature #1835 เพิ่ม option ลงรหัสโรค
1.ถ้าเลือกรหัสโรค เป็นรหัสอุบัติเหตุ ให้แสดง checkbox เป็นรหัสอุบัติเหตุ ตามหน้าตั้งค่า
2.เมื่อติ๊ก checkbox ออก ไม่ต้องแสดง dialog บันทึกรหัส ICD10 เพิ่มเติม
– หน้าจอตั้งค่ารายการตรวจรักษา เพิ่มตั้งค่า Item แต่ละตัว แยกกำหนดราคา OPD กับ IPD
– หน้าจอกำหนดราคา order สามารถแก้ไขได้ทั้งราคาทุน ราคา OPD ราคา IPD โดยการ double click ที่ตัวที่ต้องการจะแก้ไข และสามารถแก้ไขได้ครั้งละหลายๆ รายการ แล้วค่อยกดบันทึกทีเดียว โดยจะได้วันที่แก้ไขเป็นวันเดียวกันทั้งหมด
– หน้าจอการตรวจรักษา เมื่อสั่ง Order แต่ละตัวจะตรวจสอบกับสถานะของ Visit ว่าเป็น OPD/IPD แล้วจะเอาราคานั้นๆ ไปใส่ใน t_order พร้อมทั้งระบุด้วยว่าเอาราคาประเภทไหนมาคิด
– หน้าจอการตรวจรักษา เมื่อกดยืนยันจะเดิมโปรแกรมจะเอาราคาล่าสุดของ Item แต่ละตัวมาปรับใน t_order ให้ โดยของใหม่จะเพิ่มการตรวจสอบว่า t_order แต่ละตัวนั้นเอาราคาอะไรมาคิดก็จะเอาราคาประเภทนั้นมาอัพเดทให้ (ต่างกับตอนสั่ง order ครั้งแรกที่เอา visit_type มาตรวจสอบ)
– เพิ่มตั้งค่า Modality ของรายการเอ็กซเรย์
– ย้ายเมนูข้อมูลผู้พิการ เป็นเมนูย่อยในสเมนูส่งเสริม
– เพิ่มเมนูประเมินสภาวะสุขภาพ ประกอบด้วยประเมินสภาวะสุขภาพ และประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ
– เพิ่มเมนูข้อมูลให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
– เพิ่มเมนูข้อมูลบริการส่งเสริมป้องกันโรคเฉพาะ

หมายเหตุ
ปิดการอัพเดตออโต้ ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าจะใช้งานติดต่อฝ่ายไอที
การอัพเดท HospitalOS เป็น 3.9.45b03 ควรหยุดระบบเพื่อความสมบูรณ์ของการนำเข้าฐานข้อมูล

 

hospitalosChange log HospitalOS_3.9.39Build01

1. เมนูรายการตรวจรักษา เพิ่มข้อความเตือนในแถบเวชภัณฑ์
2. TMT
3. เพิ่มรายละเอียดการกรอกรายการตรวจรักษา
4. เมนูรายการตรวจรักษา ในแถบรายละเอียด
5. เพิ่มเมนูจับคู่ยา และเวชภัณฑ์
6. เพิ่มเมนูจับคู่ยามาตรฐาน Thai Medicines Terminology : TMT
7. เพิ่มเมนู Report Center (โมดูล ReportMapStdModule1.0.0) ประกอบด้วย เมนู 21-43 File เมนู Report 12 File เมนู Report 18 File ตัดเมนูรายงาน 12/2553 กับเมนูรายงาน 18/2553 ออกในโปรแกรม Setup

 

hospitalosChange log HospitalOS_3.9.36Build06

1. เพิ่ม Option Reset Year หน้าจอเมนูตั้งค่าของระบบ
2. เพิ่มตั้งค่าชนิดบัตรเครดิต/เดบิต หน้าจอเมนูชนิดบัตร/เดบิต
3. เพิ่ม Option เชื่อมต่อระบบตารางเวรแพทย์
4. เพิ่ม Option แจ้งเตือนส่งต่อ OPD Card (เมนูจุดบริการผู้ป่วยนอก)
5. เพิ่ม Option อนุญาตให้ทำนัดในช่วงเวลาเดียวกันได้ (เมนูรายชื่อประเภทโรค)
6. เพิ่ม Option แพทย์ประจำ (เมนูผู้ใช้งาน แสดงเฉพาะสิทธิแพทย์เท่านั้น)
7. เพิ่มคลินิกประจำ (เมนูผู้ใช้งาน)
8. ปรับหน้าจอการนัดหมาย
9. ปรับหน้าจอรายการนัดทั้งหมด
10. เพิ่มเมนูจำกัดจำนวนนัด
11. ปรับหน้าจอการยืมคืน OPD Card
12. เพิ่มเมนูข้อมูลการล้มแฟ้ม
13. เพิ่มจับคู่แพทย์กับคลินิก

คำแนะนำก่อนทำการอัพเดต
– แจ้งอัพเดตข้อมูลผู้ใช้งานให้เสร็จก่อน อัพเดตโปรแกรม
– แจ้งนำเข้าข้อมูลแพ้ยาเดิมให้เสร็จก่อน อัพเดตโปรแกรม
– สำหรับฐานข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ stcok สามารถ Backup ตาราง b_employee ก่อนอัพเดตโปรแกรม หรือ ไม่ใช้คำสั่ง Drop column b_employee ในไฟล์ updateV3_9_36.sql อาจจะกระทบกับใบพิมพ์ที่เรียกใช้ ชื่อ-นามสกุลจากตาราง b_employee เพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีการลบคอลัมน์ employee_firstname, employee_lastname เหตุผลของการลบ เนื่องจากโปรแกรมไปเรียกใช้ข้อมูลจากตาราง t_person
– กำหนดจำกัดจำนวนนัด ต้องตั้งค่าเพิ่มจึงทำการนัดหมายได้
– จับคู่แพทย์กับคลินิก ในตั้งค่าเมนูผู้ใช้งาน

หมายเหตุ
การอัพเดท HospitalOS เป็น 3.9.36 ควรหยุดระบบเพื่อความสมบูรณ์ของการนำเข้าฐานข้อมูล

 

hospitalos Change log HospitalOS_3.9.35Build04

1. เปิดการใช้งานแถบทันตกรรมตั้งแต่อายุ 0 ปีขึ้นไป
2. เพิ่มคำนวณระดับโภชนาการอัตโนมัติ
3. เพิ่ม Option dialog บันทึกข้อความ
– แสดงข้อความทุกข้อความที่ active อยู่ในหน้าเดียวกัน
– เพิ่มตั้งค่าแสดง dialog เตือนผู้ใช้ เมื่อเรียกดูข้อมูลผู้ป่วย
– เพิ่มตั้งค่าผู้ใช้ ที่มีสิทธิ์ลบข้อความ
4. เพิ่มให้ออกใบพิมพ์แบบคิวรี่ได้หลายภาษา
5. เพิ่มประเภท อุบัติเหตุจราจร ใน dialog ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
6. เพิ่ม Option คิดค่าใช้จ่ายแบบปัดเศษ
7. เพิ่มแสดงวงเงินสิทธิ์หลัก และแสดงยอดเงินรวมในแถบ 4 รายการตรวจรักษา

และแก้ error ตามที่ได้รับแจ้ง

หมายเหตุ
การอัพเดท HospitalOS เป็น 3.9.35 ควรหยุดระบบเพื่อความสมบูรณ์ของการนำเข้าฐานข้อมูล

 

hospitalos Change log HospitalOS_3.9.33Build03 

1. เพิ่มหน้าตั้งค่า ประกันชีวิต ประกอบด้วยเมนู จับคู่สิทธิ์ประกัน รายการบริษัทประกัน และรายการแผนประกัน
2. ปรับแถบการรับบริการ โดยเพิ่มให้ใส่ข้อมูลแผนประกันของสิทธิ์ที่จับคู่ไว้ว่าเป็นสิทธิ์ประกัน
3. ปรับแถบการเงิน โดยเพิ่มให้ใส่ข้อมูลแผนประกันของสิทธิ์ที่จับคู่ไว้ว่าเป็นสิทธิ์ประกัน
4. ปรับหน้าตั้งค่าส่วนลดประกันให้ กำหนดส่วนลดจากกลุ่มรายการใบเสร็จ
5. ปรับหน้าการเงินให้สามารถกำหนดแผนประกันได้เมื่อมีสิทธิ์ประกัน
6. เพิ่มปุ่มเคลมประกันให้กับสิทธิ์ประกัน ในแต่ละการคำนวณ
7. เพิ่ม dialog สำหรับออกใบ fax claim การบันทึกข้อมูลการเบิกเคลมประกัน
แสดง dialog เคลมประกัน > ออกใบ Fax Claim > พิมพ์ใบ Fax Claim
8. เพิ่ม dialog ออกรายงานใบแจ้งหนี้ประกัน
9. เพิ่ม dialog รับชำระหนี้ประกัน โดยสามารถออกใบเสร็จ(ใช้เลขเดียวกับใบเสร็จรับชำระเงินปกติ)ได้ 3 แบบ
9.1 แบบแยกชื่อผู้ป่วย
9.2 แบบรวมในนามบริษัท
9.3 แบบรวมในนามบริษัท แสดงรายชื่อผู้ป่วย
10. เพิ่มการตรวจสอบไม่ให้สามารถลบแผนประกันได้ถ้าออกใบ Fax Claim ไปแล้ว แถบ 2 การรับบริการ คลิกลบ แผนประกัน,
แถบ 6 การเงิน คลิกลบ แผนประกัน แสดงสถานะ ไม่สามารถลบข้อมูลได้ เนื่องจากออกใบ Fax Claim แล้ว
11. แก้การกดปุ่มดำเนิน จะทำการดำเนินการรายการที่ยืนยันแล้ว และที่ผู้ใช้นั้นๆ มีสิทธิ์ เท่านั้น
รายการไหนไม่มีสิทธิ์ก็จะเป็นสถานะยืนยันเหมือนเดิมไม่มีการเตือนใดๆ ทั้งสิ้น
12. เพิ่มหน้าจอค้นหาประวัติการรับชำระ และสามารถออกใบเสร็จซ้ำได้ แสดงคำว่า สำเนา
13.แก้ไข dialog รับชำระหนี้ประกันให้ default สั่งพิมพ์ในนามบริษัท แสดงรายชื่อผู้ป่วย
14.เพิ่มตั้งค่าตรวจสอบการดำเนินการก่อนคำนวณเงิน Setup> การชำระเงิน> ตรวจสอบการดำเนินการก่อนคำนวณเงิน
15.เพิ่มค้นหารายชื่อผู้ป่วยจากเลข Passport No.
16.ใบ summary ผู้ป่วยใน โดยเพิ่ม parameter ความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อ(contact_relate)
และแก้ไข parameter อายุผู้ป่วย(visit_age)

และแก้ error ตามที่ได้รับแจ้ง

หมายเหตุ
การอัพเดท HospitalOS เป็น 3.9.33 ควรหยุดระบบเพื่อความสมบูรณ์ของการนำเข้าฐานข้อมูล