ขอขอบพระคุณคุณสโรชา โพธิรักษา
บริจาคเตียงไฟฟ้า

ขอขอบพระคุณคุณสโรชา โพธิรักษา
บริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน1หลัง
โต๊ะคร่อมเตียงจำนวน1 ตัว
ไม้ค้ำยันจำนวน 1คู่ แก่โรงพยาบาลแม่ออน ไว้ให้บริการแก่ผู้ป่วยต่อไป