รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ เดือนตุลาคม 2565

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง-ตค.65